Informații privind compania de asigurări

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul in Bucuresti, strada Gara Herăstrău, nr. 2, Secțiunea 1, etaj 4, sector 2, J40/5098/19.03.2008, CIF RO23545104, Capital Social subscris şi vărsat 65.134.685,80 RON, număr de înregistrare în Registrul Asigurătorilor RA-062/11.06.2008, număr autorizaţie 505/10.06.2008.

Calitatea

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. acționează în calitate de Asigurător, prin intermediul salariaților implicați în activitatea de gestiune a contractului de asigurare distribuit prin intermediul platformei de comercializare electronică a contractelor de asigurare (e-shop).

Informații despre consultanță

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. acordă consultanță, ori de câte ori clientul solicită acest lucru, solicitare adresată prin intermediul “Formularului de analiză a cerințelor și necesitaților” (denumit DNT).

Natura remunerației

Natura remunerației salariaților implicați în activitatea de distribuție este salarială.

Informaţii cu privire la evenimentele asigurate, indemnizaţiile de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, cu privire la fiecare beneficiu şi la clauzele opţionale/ suplimentare, excluderile din asigurare, modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare, precum şi informaţii despre perioada de graţie, modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare şi a sumelor asigurate regăsiţi în cadrul Termenilor si Condiţiilor de Asigurare.

Data de început şi data de încetare a contractului de asigurare, precum şi informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât şi cele suplimentare, după caz, se regăsesc în polita de asigurare.

Încetarea contractului de asigurare poate avea loc în următoarele situații:

  • la data expirării duratei asigurării;
  • prin denunțare unilaterală de către Asigurător sau Contractant, prin acordarea unui preaviz şi fără nicio penalitate, conform termenilor și condițiilor contractuale și conform legislației;
  • prin neplata primei de asigurare, conform termenilor și conditiilor contractuale;
  • la decesul persoanei asigurate.

Conform legislației în vigoare privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, în decurs de 14 zile calendaristice aveți posibilitatea de a denunța unilateral contractul, fără niciun cost suplimentar și fără necesitatea invocării vreunui motiv, iar suma plătită vi se va returna.

Fondul de Garantare a Asiguraților s-a constituit ca persoană juridică de drept public, conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

Soluţionarea litigiilor. Informaţii privind modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor

Părţile contractante vor încerca rezolvarea amiabilă (prin corespondenţă, întâlniri directe, mediere, proceduri de soluționare alternativă a litigiilor) a eventualelor divergenţe cu privire la încheierea, executarea şi interpretarea contractului de asigurare. Dacă acest lucru nu este posibil pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil, pot fi sesizate instituțiile de supraveghere (ASF), urmând ca decizia finală, în cazul nesoluționării situației, să aparţină instanţelor de judecată competente.

Petițiile se pot transmite și prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) la:

https://portal.asfromania.ro.

În legătura cu modalitățile de depunere a reclamaţiilor (obiecţiuni, plângeri sau contestaţii), acestea sunt următoarele:

- la sediul Societăţii;

- prin e-mail;

- prin poștă;

- prin fax;

- prin intermediul site-ului Societăţii: www.signal-iduna.ro;

- prin intermediul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Termenul de soluţionare a unei reclamaţii este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia sau termenul precizat explicit de catre autoritatea prin care s-a depus reclamaţia.

Acestea nu constituie o restrângere a dreptului de a recurge la procedurile judiciare legale.

În situația soluţionării nefavorabile a reclamaţiei depuse la Asigurător, consumatorii se pot adresa Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită SAL-FIN, în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare.

SAL-FIN îşi desfăşoară activitatea în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, TELVERDE 0800 825 627, e-mail: office@salfin.ro. Adresa de site a SAL-FIN este www.salfin.ro. Condițiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor pot fi vizualizate prin accesarea www.salfin.ro

Deduceri fiscale. Prevederi generale

În conformitate cu legislaţia fiscală, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA. Primele de asigurare de sănătate beneficiază de deductibilitate fiscală în limita a 400 de Euro pe an fiscal pentru fiecare angajat.