Important: Pentru contractele emise anterior datei de 15 noiembrie 2023, vă rugăm să solicitați Termenii și Condițiile aferente poliței pe adresa clientservice@signal-iduna.ro.
 
Termeni şi definiţii
În sensul prezentelor Condiţii generale de asigurare, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:
 
Asigurător: SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., o persoană juridică română, autorizată să desfășoare activități de asigurare de viață.
Contractant: Persoană fizică sau juridică care încheie, în numele Asiguratului, contractul de asigurare cu Asigurătorul şi care poartă responsabilitatea cu privire la plata primei de asigurare.
Asigurat: Persoană a cărei viaţă şi/ sau stare de sănătate reprezintă obiectul asigurării, conform prevederilor prezentului contract de asigurare. În cazul persoanelor fizice, Contractantul asigurării şi Asiguratul pot fi una şi aceeaşi persoană.
Beneficiar: Persoană îndreptăţită, conform condiţiilor de asigurare, să încaseze indemnizaţia de asigurare, în cazul producerii evenimentului asigurat.
Distribuitor: Persoană fizică sau juridică care distribuie contractul de asigurare între Contractant şi Asigurător.
Oferta de asigurare: Documentul prin care Asigurătorul oferă informații relevante, care sunt importante în scopul evaluării riscului asumat prin asigurare și /sau al emiterii poliței de asigurare. Oferta de asigurare va fi trimisă titularului desemnat al poliței, împreună cu Termenii și Condițiile Generale de Asigurare Individuală, dar și alături de Condițiile Speciale ale Produsului de Asigurare.
Poliţă de asigurare: Document scris, emis de către Asigurător, care probează încheierea contractului de asigurare.
Contract de asigurare: Totalitatea documentelor care stabilesc raportul dintre Asigurător, Contractant şi Asigurat precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăruia. Contractul de asigurare este format din: ofertă de asigurare, poliţă de asigurare, Condiţiile generale de asigurare, Condiţiile speciale de asigurare şi, după caz, alte clauze speciale convenite între părţi, orice document de modificare/ confirmare ulterioară a Termenilor şi Condiţiilor de Asigurare.
Componentă de protecţie: Componentă a asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, care oferă protecţie prin asigurare în caz de deces; protecţia poate fi extinsă prin selectarea asigurărilor suplimentare.
Componentă de investiţie: Componentă a asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, care oferă posibilitatea Contractantului să investească în fondurile de investiţie puse la dispoziţie de către Asigurător.
Contract liber de plata primelor de asigurare: Contract de asigurare în care Contractantul nu mai continuă plata primelor de asigurare de asigurare de bază și a primelor adiționale de bază.
Încheierea asigurării: Data la care este emisă poliţa de asigurare.
Începerea asigurării: Data menţionată în poliţa de asigurare de la care este angajată răspunderea Asigurătorului.
Sfârşitul asigurării: Data menţionată în poliţa de asigurare la care încetează răspunderea Asigurătorului.
Aniversare: Data la care se împlineşte un număr întreg de ani de la data încheierii contractului de asigurare.
Eveniment asigurat: Un eveniment la a cărui producere Asigurătorul are obligaţia, conform contractului de asigurare, să plătească indemnizaţia de asigurare.
Accident: Eveniment întâmplător și imprevizibil, extern, produs independent de voinţa Asiguratului, care provoacă direct sau indirect vătămarea corporală sau decesul Asiguratului, independent de orice boală a acestuia.
Suma asigurată: Reprezintă suma aleasă de către Contractant și menționată în oferta de asigurare sau în orice alte documente de modificare ulterioară a contractului de asigurare, care se regăseşte în poliţă şi care va fi folosită în calculul indemnizaţiei de asigurare.
Indemnizaţia de asigurare: Suma plătibilă de către Asigurător Beneficiarilor/ Moștenitorilor, daca nu sunt desemnați Beneficiari, conform contractului de asigurare, în cazul producerii evenimentului asigurat.
Valoarea de răscumpărare parţială: Suma pe care Asigurătorul o plăteşte în cazul în care Contractantul efectuează o răscumpărare parţială.
Valoarea de răscumpărare totală: Suma pe care Asigurătorul o plăteşte în cazul încetării contractului de asigurare, în situaţiile specificate în acesta.
Prima de asigurare: Sumă de bani pe care Contractantul trebuie să o plătească Asigurătorului, la scadența stabilită prin Contract și menționată în Polița de asigurare, în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat.
Prima de asigurare de bază: Prima de asigurare stabilită de comun acord între Contractant şi Asigurător la încheierea contractului de asigurare şi a cărei valoare este trecută în poliţa de asigurare.
Prime de asigurare adiţionale de bază: Primele de asigurare adiţionale plătite de Contractant, ca urmare a indexării automate sau a oricărei majorări a primei de bază.
Prime de asigurare unice suplimentare: Primele de asigurare plătite de către Contractant sub forma unei sume unice, suplimentar faţă de prima de bază sau primele adiţionale de bază.
Perioada de graţie: Perioada de timp de după scadenţa de plată a primei de asigurare, în care se poate plăti prima de asigurare restantă şi în care contractul de asigurare rămâne în vigoare în termenii stabiliţi iniţial.
Program de investiţii UNIT-LINKED: Plan de investiţii creat de către Asigurător special pentru această asigurare, administrat conform prezentelor condiţii de asigurare.
Cont personal de unit-uri: Numărul total de unit-uri deţinute de către Contractant, la un anumit moment, şi care este format atât din unit-uri de acumulare, cât şi din unit-uri de investire.
Unit: Parte proporţională a unui fond de investiţii,
Unit de acumulare: Unit aferent primelor eșalonate de bază sau aditionale de bază, plătite conform frecvenței de plată aleasă.
Unit de investire: Unit aferent primelor unice suplimentare. Cost de emitere poliță: Cheltuieli efectuate de către Asigurător cu emiterea poliței.
Cheltuieli inițiale de distribuție: Cheltuielile efectuate de către Asigurător în scopul achiziției contractului de asigurare ce pot fi calculate prin aplicarea procentului de 4,75% la valoarea primei de asigurare de bază încasată în primul an de asigurare, pe durata contractului de asigurare până la expirarea acestuia, dar nu mai mult de 20 de ani. In calcularea valorii cheltuielilor inițiale de distribuție procentul de 4,75% se va aplica și primelor adiționale de bază aferente primelor 12 luni în care sunt plătite de către Contractant, pe durata contractului de asigurare până la expirarea acestuia, dar nu mai mult de 20 de ani.
Suma costurilor de recuperare a cheltuielilor inițiale de distribuție colectate până la un anumit moment (ex: data rascumpărarii): suma reținută de Asigurător pentru recuperarea cheltuielilor inițiale de distribuție, calculată prin înmultirea uniturilor de acumulare reținute prin aplicarea costului (cod 2), la finalul fiecărui an, cu prețul uniturilor la momentul (ex: data rascumpararii)
Costuri de administrare a poliţei: Costurile Asigurătorului cu administrarea contractului de asigurare.
Cost colectare prime: Cheltuieli efectuate de către Asigurător cu tranzacțiile necesare încasării primelor de asigurare. Cost inițial de investiție: Cheltuieli efectuate de către Asigurător cu investirea primelor.
Costul asigurării: Toate sumele plătite de către Contractantul asigurării, în vederea acoperirii riscului Asiguratului, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare.
Cost de răscumpărare: Suma reţinută de către Asigurător pentru răscumpărarea parţială sau totală a contractului de asigurare.
Preț unit: Prețul la care Asigurătorul alocă/ anulează unit-uri în/ din programul de investiții la data alocării/ anulării.
Valoarea contului personal de unit-uri: Numărul total de unit-uri existente în contul personal al Contractantului, înmulţit cu preţul unit-urilor.
Data de investire a primelor de asigurare: Data la care se investesc primele de asigurare. Această dată de investire este a doua zi bancară de la data la care primele de asigurare au fost înregistrate în conturile Asigurătorului.
Data de evaluare a fondurilor: Data la care se efectuează evaluarea activelor financiare. Evaluarea fondurilor are loc în fiecare zi lucrătoare a săptămânii.
Condiţie preexistentă: Orice boală, vătămare corporală, condiţie medicală sau afectare a stării de sănătate a Asiguratului existentă înainte de începerea asigurării.
Excluderi: Circumstanţe sau condiţii specifice menţionate în contractul de asigurare, pentru care nu se acordă protecţie pentru producerea evenimentului asigurat şi nu se plăteşte indemnizaţia de asigurare.
Zi bancară: este acea parte a unei zile lucrătoare pe parcursul căreia o societate bancară recepţionează şi emite OP-uri cu data acelei zile.
 
Reglementări generale
Articolul 1. Obiectul asigurării
(1) Obiectul asigurării constă în protecţia acordată de Asigurător în cazul decesului Asiguratului, din orice cauză, survenit pe parcursul valabilităţii contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile prezentelor condiţii de asigurare.
(2) Întinderea protecţiei prin asigurare este stabilită prin următoarele documente: oferta de asigurare, poliţa de asigurare, Condiţiile generale de asigurare, Condiţiile speciale de asigurare aferente asigurărilor suplimentare şi după caz, alte clauze speciale convenite între părţi precum şi orice alte documente ulterioare ce modifică condiţiile stabilite anterior.
Articolul 2. Teritorialitatea contractului de asigurare
Teritorialitatea contractului de asigurare este nelimitată, cu condiţia ca, în clauzele sale speciale, să nu existe prevederi limitative speciale în acest sens.
Articolul 3. Moneda
Moneda contractului de asigurare este specificată în poliţa de asigurare.
 
Reglementări privind procedura de încheiere a contractului de asigurare
Articolul 4. Persoane eligibile și profilul clinetului căruia i se poate adresa produsul 101 Invest:
(1) Poate avea calitatea de Contractant orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul/ sediul în România.
(2) La începerea Asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, Contractantul, în cazul în care este persoană fizică, trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.
(3) La începerea Asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, Asiguratul poate avea vârsta minimă de 1 an, respectiv vârsta maximă de 65 de ani.
(4) La sfârşitul Asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, Asiguratul poate avea vârsta maximă de 101 ani.
(5) Pentru oricare dintre persoanele menţionate anterior, stabilirea vârstei se determină ca fiind vârsta împlinită.
(6) În cazul în care Asiguratul atinge limita maximă de vârstă enunţată mai sus Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii încetează de drept pentru persoana respectivă, începând cu aniversarea imediat ulterioară.
(7) Profilul clientului căruia i se poate adresa produsul 101 Invest este conturat prin următoarele atribute:
- persoane care au un nivel minim de educație financiară, respectiv dețin un nivel minim sau mediu de cunoștințe despre piața financiară
- persoane care au un nivel minim de experiență în gestionarea diverselor tipuri de servicii, de tranzacții, de produse de investiții bazate pe asigurari sau orice alte instrumente financiare disponibile pe piață
- persoane care sunt interesate de investiții în produse cu risc investițional mediu sau mare
- persoane care sunt interesate de investiţii pe termen mediu şi lung, în funcţie de toleranţa la risc, înţelegând şi noţiuni ale pieţei de capital
- persoane care înțeleg și acceptă riscul de a pierde investiția în cazul insolvabilității emitentelor activelor financiare integrate în programul de investiții
- persoane care au nevoie de o componentă mai dinamică să le completeze veniturile
- persoane care au vârsta cuprinsă între 18-65 de ani
- persoane care au un venit care să permită investirea unor sume în valută.
 
Articolul 5. Drepturile şi Obligaţiile Contractantului şi ale Asiguratului
(1) Contractantul şi/ sau Asiguratul trebuie să furnizeze Asigurătorului prin intermediul instrumentelor oferite de Asigurător toate circumstanțele cunoscute și care sunt, sau pot fi esențiale pentru a încheia contractul de asigurare. În situaţia în care Contractantul şi/ sau Asiguratul au un dubiu cu privire la relevanţa unei anumite informaţii/ împrejurări aceştia se obligă să o comunice Asigurătorului care va aprecia relevanţa ei.
(2) Obligaţiile descrise la punctul (1) sunt valabile şi pentru intervalul de timp dintre emiterea ofertei de asigurare şi încheierea contractului de asigurare. În cazul modificării oricăror informaţii furnizate în acest interval, Contractantul şi/sau Asiguratul are obligaţia să comunice Asigurătorului aceste modificări, în scris, cel târziu la data confirmării primirii întregii documentaţii de asigurare.
 
Articolul 6. Drepturile şi Obligaţiile Asigurătorului
(1) Asigurătorul are dreptul de a verifica, pe propria sa cheltuială, informaţiile furnizate înainte de încheierea contractului de asigurare. Toate informaţiile şi datele furnizate în vederea încheierii Asigurării vor fi folosite şi prelucrate în mod confidenţial de către Asigurător, numai în scopul gestionării contractului de asigurare, conform condițiilor acestuia.
(2) Asigurătorul poate solicita Contractantului şi/ sau Asiguratului să declare, pe propria răspundere, toate informaţiile suplimentare necesare unei corecte evaluări/ reevaluări a riscului preluat de Asigurător, însoţite de înscrisuri probatoare, după caz.
(3) În cazul refuzului emiterii poliței de asigurare, Asigurătorul va returna Contractantului prima iniţială de asigurare, fără vreo dobândă/ penalitate de orice natură.
(4) În cazul decesului Asiguratului în perioada scursă între semnarea ofertei de asigurare şi începerea asigurării, Asigurătorul va returna Contractantului primele de asigurare plătite, fără vreo dobândă/ penalitate de orice natură. În situația în care Asiguratul și Contractantul sunt aceeași persoană, primele de asigurare vor fi restituite către moștenitorii acestuia.
(5) Informaţiile cuprinse în contractul de asigurare precum şi informaţiile privind starea de sănătate a Asiguratului au caracter confidenţial şi nu pot fi divulgate unor terţi de către Asigurător sau de către persoanele fizice sau juridice (controlori, auditori
etc.) care, prin natura relaţiilor de serviciu, intră în posesia informaţiilor în cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 
Articolul 7. Declaraţii incomplete şi/ sau incorecte
(1) Asigurătorul preia riscul pornind de la premisa că atât Contractantul cât şi Asiguratul acţionează permanent cu bună credinţă şi că răspunsurile la toate întrebările din cererea de asigurare sau la orice alte întrebări adresate ulterior în scris de către Asigurător sunt corecte şi complete.
(2) Contractantul şi/ sau Asiguratul poartă răspunderea pentru corectitudinea tuturor informaţiilor furnizate Asigurătorului şi pentru omisiunea furnizării vreunei informaţii, atât în momentul completării cererii de asigurare, cât şi ulterior acestuia.
(3) În cazul în care Asigurătorul are confirmarea faptului că informaţiile comunicate de Contractant şi/ sau Asigurat sunt incorecte şi/ sau incomplete are dreptul de a reevalua riscul preluat prin asigurare, conform informaţiilor corecte şi complete, şi să-i propună acestuia modificarea contractului de asigurare sau să rezilieze contractul de asigurare printr-o simplă notificare adresată Contractantului, conform prevederilor articolului 31 din prezentele Condiţii Generale de Asigurare, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate pentru încetarea contractului de asigurare şi fără intervenţia instanţei. În cazul în care Contractantul nu este de acord cu modificarea contractului de asigurare, Asigurătorul are dreptul de a-l rezilia, conform prevederilor articolului 31 din prezentele Condiţii Generale de Asigurare, fără a fi nevoie de nicio altă formalitate pentru încetarea contractului de asigurare şi fără intervenţia instanţei. În cazul rezilierii, prin derogare de la prevederile articolului 31, punctul 6, rezilierea produce efect de la data la care s-a făcut informarea.
(4) Asigurătorul poate rezilia contractul de asigurare numai în decurs de trei luni de la data confirmării faptului că informaţiile furnizate sunt incorecte şi/ sau incomplete.
(5) Asigurătorul nu poate rezilia contractul de asigurare dacă:
(a) informaţia nedeclarată/ declarată incomplet nu a avut nicio relevanţă în ceea ce priveşte producerea evenimentului asigurat;
(b) informaţia nedeclarată/ declarată incomplet nu ar fi avut nicio influenţă asupra condiţiilor de acceptare a contractului de asigurare în urma procesului de evaluare a riscului;
(c) informaţia nedeclarată/ declarată incomplet nu ar fi dus la respingerea cererii de asigurare.
(6) În situaţia în care Asigurătorul are confirmarea faptului că informaţiile furnizate de Asigurat şi/ sau Contractant sunt incorecte şi/ sau incomplete acesta are dreptul de a recupera de la Contractant orice sume plătite sub formă de indemnizaţii de asigurare, cu excepţia situaţiilor menţionate la punctul (5) de mai sus. Asigurătorul va urma în acest sens toate formalităţile şi procedurile prevăzute de lege.
(7) Dacă la producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul constată că la încheierea contractului de asigurare informaţiile furnizate de către Contractant şi/ sau Asigurat sunt incomplete sau incorecte conducând la o calculare eronată a primei de asigurare şi implicit a sumei asigurate, Asigurătorul are dreptul de a ajusta indemnizaţia de asigurare ce ar trebui plătită pentru
evenimentul asigurat corespunzător informaţiilor corecte şi complete.
(8) În cazul în care contractul de asigurare este reziliat conform punctului (3) de mai sus, primele de asigurare plătite până la data rezilierii contractului de asigurare i se cuvin Asigurătorului. În această situaţie, Asigurătorul va plăti valoarea de răscumpărare totală la data rezilierii contractului de asigurare, dacă aceasta există.
 
Articolul 8. Terţe persoane
(1) La încheierea contractului de asigurare pentru Asiguraţii cu vârsta sub 18 ani, Contractantul poate fi unul dintre părinţi sau alt reprezentant legal al Asiguratului. Un contract de asigurare pentru un Asigurat cu vârsta sub 18 ani poate fi încheiat şi de alte persoane decât cele menţionate anterior, dar numai cu acordul scris al părinţilor sau al altui reprezentant legal.
(2) În cazul în care contractul de asigurare se încheie de către un împuternicit sau de către un reprezentant legal, pentru dreptul de retragere din contractul de asigurare şi pentru absolvirea de plată a Asigurătorului, generată de încălcarea obligaţiei de furnizare de informaţii complete şi corecte la încheierea contractului de asigurare, se vor lua în considerare nu numai cunoştinţele şi reaua intenţie a reprezentantului, ci şi cele ale Contractantului.
(3) Toate prevederile referitoare la Contractant sunt valabile, după caz, pentru Asiguraţi şi pentru persoanele care revendică drepturi rezultate din contractul de asigurare. Aceste persoane sunt răspunzătoare, alături de Contractant, de îndeplinirea tuturor obligaţiilor din contractul de asigurare, cu excepţia plăţii primelor de asigurare. Încălcarea obligaţiilor din contractul de asigurare de către aceste persoane are aceleaşi efecte juridice ca şi încălcarea obligaţiilor din contractul de asigurare de către Contractant.
 
Reglementări privind derularea contractului de asigurare
Articolul 9. Încheierea contractului de asigurare
(1) Contractul de asigurare se încheie la data emiterii poliţei de asigurare.
(2) În cazul în care datele cuprinse în poliţa de asigurare nu coincid cu cele din oferta de asigurare şi din orice modificări aduse acesteia (în cazul în care există), părţile se obligă să-şi aducă la cunoştinţă acest aspect în momentul descoperirii.
(3) În situaţia menţionată la punctul (2) de mai sus întotdeauna, în caz de conflict, vor prevala prevederile ofertei de asigurare şi modificările aduse acesteia (în cazul în care există).
Articolul 10. Începerea şi sfârşitul protecţiei prin asigurare
(1) Protecţia prin asigurare începe la ora 00.00 a datei menţionate în poliţa de asigurare (începerea contractului de asigurare), însă nu înainte de data încheierii contractului de asigurare (emiterea poliţei de asigurare) şi nu înainte de achitarea ratei iniţiale a primei de asigurare.
(2) Protecţia prin asigurare va înceta la ora 00.00 a datei de încetare stipulate în poliţa de asigurare (sfârşitul contractului de
asigurare) sau a datei încetării în orice mod a contractului de asigurare, conform prevederilor acestuia sau ale legii.
Articolul 11. Durata contractului de asigurare
(1) Durata de valabilitate a contractului de asigurare se stabileşte de către părţile contractante, respectiv Contractant şi Asigurător şi este menţionată în poliţa de asigurare.
(2) Durata contractului de asigurare se stabileşte în ani întregi, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în clauzele speciale.
Articolul 12. Prime de asigurare
(1) Prima de bază, aferentă contractului de asigurare, este aleasă de Contractant la semnarea ofertei de asigurare.
(2) Prima de bază aferentă contractului de asigurare este formată din prima aferentă componentei de investiţie şi prima aferentă componentei de protecţie.
(3) Primele (de bază, adiţionale de bază şi unice suplimentare) trebuie să se încadreze între valorile minime şi valorile maxime stabilite de către Asigurător. Valorile minime, respectiv maxime ale primelor de asigurare valabile la semnarea ofertei de asigurare vor fi comunicate Contractantului. Eventualele modificări ale acestora nu vor afecta contractele în vigoare la data modificării. Prima aferentă componentei de protecţie poate fi modificată de către Asigurător în urma procesului de evaluare a riscului ce va fi preluat.
Articolul 13. Plata primelor de asigurare
(1) Primele de bază pot fi achitate sub forma unor plăţi eşalonate pentru fiecare an contractual și sunt datorate Asiguratorului în avans.
(2) Frecvenţa de plată a primelor de bază pentru un an contractual este menţionată în poliţă şi poate fi anuală, semestrială, trimestrială sau lunară, conform opţiunii Contractantului. În funcţie de strategia proprie, Asigurătorul poate decide unilateral acceptarea numai a anumitor frecvenţe pentru plata primelor de asigurare.
(3) Prima iniţială de bază va fi achitată la data semnării cererii de asigurare. Costul aferent emiterii poliţei menţionat în Anexa 1 (Cod: 1) este inclus în prima de asigurare și va fi dedus o singură dată, din prima plată regulată a primei, înainte de alocarea în unit-uri de acumulare.
(4) Plata primelor de bază ulterioare primei iniţiale de bază se va efectua la scadenţele menţionate în poliţa de asigurare, în funcţie de frecvenţa de plată convenită.
(5) La fiecare aniversare a poliţei, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a majora prima de bază. Oricând pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare Contractantul are posibilitatea de a majora Componenta de investiție din prima de bază.
(6) La fiecare aniversare a poliţei, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul are dreptul să diminueze prima de bază. Oricând pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare Contractantul are dreptul să diminueze Componenta de investiție din prima de bază. Noua valoare a primei de bază nu poate fi mai mică decât limita minimă stabilită de Asigurător. (7) La plata fiecărei prime de asigurare de către Contractant, în funcţie de tipul de primă, Asigurătorul va reţine costurile aferente plăţii primelor menţionate în Anexa 1 (Cod: 1 – dedus o singură dată din prima inițială; cod 3, cod 4, deduse din fiecare primă plătită; cod 5.2 dedus din fiecare primă plătită, începând cu anul 2 de contract, cod 7, dedus din fiecare primă ce urmează a fi investită)
(8) Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a plăti prime unice suplimentare. Primele unice suplimentare se pot achita oricând pe parcursul contractului de asigurare.
(9) Contractantul are dreptul să plătească prime unice suplimentare doar dacă nu are restanţe la plata primelor de bază.
(10) Plata unor prime unice suplimentare nu exonerează Contractantul de plata primelor de bază.
(11) Toate primele de asigurare vor fi plătite în moneda contractului de asigurare.
(12) Orice plată a primelor de asigurare se va efectua exclusiv prin modalităţile agreate de către Asigurător.
(13) Data plăţii oricăror prime de asigurare se consideră a fi data la care suma este înregistrată în contul Asigurătorului.
(14) Obligaţia de plată a primelor de asigurare revine Contractantului.
(15) În cazul în care Contractantul nu plăteşte primele de asigurare la termenele stabilite prin contractul de asigurare, Asigurătorul acordă o perioadă de graţie de 30 de zile de la data scadenţei, perioadă în care protecţia prin asigurare este menţinută.
(16) În cazul în care după trecerea primelor 10 zile din perioada de graţie menţionată la punctul (15) de mai sus, primele de asigurare au rămas neachitate, Asigurătorul va transmite Contractantului o notificare de plată, în care se va menţiona situaţia contractului de asigurare şi consecinţele neplăţii primelor de asigurare.
(17) În situaţia în care Contractantul achită primele de asigurare oricând pe parcursul perioadei de graţie, contractul de asigurare îşi continuă valabilitatea în termenii contractuali în vigoare în ultima zi dinaintea începerii perioadei de graţie.
(18) În cazul în care Contractantul nu plăteşte prima de asigurare până la expirarea perioadei de graţie, protecţia prin asigurare se suspendă pentru următoarele 30 de zile. Pe parcursul perioadei de suspendare a protecţiei, în cazul apariţiei evenimentului asigurat, Asigurătorul va plăti valoarea de răscumpărare totală, dacă aceasta există.
(19) În situaţia în care Contractantul achită toate primele de asigurare restante oricând pe parcursul perioadei de suspendare a protecţiei, contractul de asigurare îşi poate continua valabilitatea în termenii contractuali în vigoare în ultima zi dinaintea începerii perioadei de graţie.
(20) În cazul în care Contractantul nu a achitat primele de asigurare restante până la expirarea perioadei de suspendare
sau Asigurătorul refuză repunerea în vigoare a contractului de asigurare, ca urmare a modificării riscului asigurat, Asigurătorul va transforma automat asigurarea într-un contract liber de plata primelor de asigurare sau, la cererea Contractantului, va achita valoarea de răscumpărare totală dacă aceasta există, situaţie în care contractul de asigurare încetează de drept. În situația în care nu există valoare de răscumpărare, Asigurătorul va anula contractul de asigurare.
(21) Repunerea în vigoare a contractului de asigurare se va putea face în urma solicitării scrise a Contractantului cu condiția plății tuturor primelor de asigurare datorate. Repunerea în vigoare a Contractului este posibilă în maxim 1 an de la data rezilierii sau transformării în Contract liber de plată a primelor.
 
Articolul 14. Investirea primelor de asigurare
(1) Prima de bază şi primele adiţionale de bază sunt formate dintr-o componentă de investiţie şi o componentă de protecţie.
(2) Prima aferentă componentei de protecţie se deduce din prima de bază/ primele adiţionale de bază, înainte de deducerea oricăror costuri aferente contractului sau efectuarea oricăror investiţii în fondurile alese de Contractant.
(3) Înainte de alocare în fondurile de investiţii, Asigurătorul va deduce din prima de bază/prima adiţională de bază costurile aferente plăţii primelor și costurile de investiție (conform Anexei 1 – Cod: 1 – dedus o singură dată din prima inițială; cod 3, cod 4, deduse din fiecare primă plătită; cod 5.2 dedus din fiecare primă plătită, începând cu anul 2 de contract, cod 7, dedus din fiecare primă ce urmează a fi investită) conform frecvenţei de plată aleasă de Contractant.
(4) Componenta de investiţie rezultată conform punctelor (1), (2) şi (3) de mai sus va fi investită de către Asigurător în fondurile alese de către Contractant dintre variantele puse la dispoziţie de către acesta.
(5) Contractantul are posibilitatea de a investi componenta de investiţie în oricare dintre fondurile puse la dispoziţie de Asigurător, sub condiţia ca, în cazul investirii într-un fond, partea alocată fondului respectiv să fie de minim 5% din valoarea primei de asigurare.
(6) Primele de asigurare (componenta de investiţie) plătite înainte de emiterea poliţei vor fi alocate în unit-uri la prima dată de investire după data încheierii contractului. Pe parcursul perioadei dintre momentul plăţii şi până în momentul investirii, primele de asigurare nu sunt purtătoare de dobândă.
(7) Primele de asigurare (componenta de investiţie) plătite de Contractant după încheierea contractului și emiterea poliței de asigurare se vor investi la prima dată de investire ulterioară plăţii. Pe parcursul perioadei dintre momentul plăţii şi data de investire, primele de asigurare nu sunt purtătoare de dobândă.
(8) În cazul în care Contractantul achită o sumă mai mare decât obligaţia contractuală de plată (prima de bază şi primele adiţionale de bază), fără a exista o cerere de creştere a primei de asigurare, Asigurătorul va transforma în unit-uri doar contravaloarea componentei de investiţie aferentă obligaţiei contractuale de plată (prima de bază şi primele adiţionale de
bază), diferenţa urmând a fi reţinută și alocată pentru următoarele scadenţă. (9) La cererea Contractantului, diferenţele de primă se pot returna acestuia. Orice returnare de prime se efectuează pe cheltuiala Contractantului. Diferenţele de primă achitate de Contractant nu sunt purtătoare de dobândă pe parcursul perioadei dintre data plăţii şi data investirii.
(10) Primele unice suplimentare achitate de Contractant se pot investi în oricare dintre fondurile puse la dispoziţie de Asigurător şi în orice proporţie aleasă de către acesta (cu respectarea dispoziţiilor menţionate la punctul 5) după deducerea costurilor de investiție conform Anexei 1. Modalitatea de alocare a primelor unice suplimentare în fondurile de investiţii va fi specificată de către Contractant în formularul special emis de către Asigurător.
(11) Primele unice suplimentare se vor investii în fondurile alese de Contractant la prima dată de investire ce urmează datei în care s-a înregistrat plata.
 
Articolul 15. Fondurile de investiţii şi strategia investiţională
(1) Fondurile de investiţii reprezintă active ale Asigurătorului, Contractantul neavând niciun drept de proprietate asupra acestor active.
(2) Fondurile de investiţii sunt administrate intern sau extern de către Asigurător sau de administratori autorizaţi şi recunoscuţi, cu care acesta a încheiat contracte de colaborare.
(3) Fondurile de investiţii sunt formate din diferite tipuri de active, care implică grade de profitabilitate şi de risc diferite pentru fiecare fond de investiţii în parte.
(4) Pentru primele de asigurare investite în fondurile de investiţii, Asigurătorul nu garantează niciun randament investiţional pentru niciunul dintre fondurile aferente Asigurării, riscul investiţional fiind transferat în întregime Contractantului.
(5) Asigurătorul are dreptul să înfiinţeze sau să dizolve anumite fonduri de investiţii. În cazul renunţării la un fond de investiţii, Asigurătorul are obligaţia să anunţe Contractantul cu minim 60 de zile înainte de dizolvarea fondului. Unit-urile existente în fondul dizolvat se vor transfera într-un alt fond, ales de Contractant. În cazul în care Contractantul nu şi-a transferat unit-urile în 30 de zile de la data notificării de dizolvare a fondului de investiţii, Asigurătorul va transfera automat unit-urile într-un fond similar din punct de vedere al riscului.
(6) În cazul dizolvării unui fond, transferul unit-urilor de la un fond la altul se va face fără ca Asigurătorul să perceapă vreun comision de transfer.
(7) Asigurătorul sau administratorii autorizaţi de către acesta, pot să investească în fondurile aferente Asigurării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Asigurătorul are dreptul să modifice în orice moment grila de investiţii a fondurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi politica investiţională adoptată.
 
Articolul 16. Unit-uri şi contul personal de unit-uri al Contractantului
(1) Unit-urile sunt părţi din fondurile de investiţii, folosite pentru a determina valoarea obligaţiilor de plată ale Asigurătorului în raport cu contractul de asigurare, precum şi pe cea a obligaţiilor Contractantului faţă de Asigurător.
(2) Deţinerea unui număr de unit-uri într-un fond de investiţii nu conferă Contractantului drept de proprietate asupra fondului, ci certifică dreptul de creanţă al acestuia asupra unei părţi din valoarea fondului respectiv.
(3) La încheierea contractului de asigurare, Asigurătorul deschide un cont intern pentru fiecare Contractant în parte. În acest cont se înregistrează unit-urile alocate pe măsură ce sunt plătite primele de asigurare, iar din acest cont se anulează unit-uri pentru acoperirea costurilor şi plata valorilor de răscumpărare.
(4) Componenta de investiţie din prima de bază şi primele adiţionale de bază se alocă în unit-uri de acumulare. Înainte de alocarea primelor de bază și primelor adiționale de bază în unit-uri de acumulare, Asigurătorul deduce costurile prezentate în Anexa 1 (Cod: 1 – dedus o singură dată din prima inițială; cod 3, cod 4, deduse din fiecare primă plătită; cod 5.2, dedus din fiecare primă plătită, începând cu anul 2 de contract ; cod 7, dedus din fiecare primă ce urmează a fi investită).
(5) Din contul de unituri de acumulare Asigurătorul va reţine costul de recuperare al cheltuielilor inițiale de distribuție conform Anexei 1 (Cod: 2, numărul unit-urilor de acumulare va fi redus cu 0,3% la începutul fiecărui an, pe toată durata contractului; cod 5.1, dedus din numărul de unit-uri de acumulare).
(6) Primele unice suplimentare achitate oricând pe durata contractului de asigurare se alocă în unit-uri de investiție, după deducerea costurilor prezentate în Anexa 1 (Cod: 6, dedusă din fiecare primă unică suplimentară înainte de alicarea in unit-uri; cod 7, dedus din fiecare sumă ce urmează a fi investită).
(7) Preţul unitului se determină prin împărţirea valorii activelor fondului la numărul de unit-uri existente în conturile personale ale Contractanţilor aferente fondului respectiv.
(8) Preţul unitului se determină pentru fiecare fond în parte şi nu este garantat de către Asigurător.
(9) Preţul unitului se stabileşte la fiecare dată de evaluare a fondurilor de investiţii.
(10) Valoarea fondului în momentul evaluării se determină ca fiind valoarea de piaţă a activelor fondului din care se deduce valoarea obligaţiilor aferente. Asigurătorul are dreptul să deducă din valoarea fondului sumele necesare pentru acoperirea costurilor, a cheltuielilor de administrare şi tranzacţionare şi a obligaţiilor fiscale legate de administrarea fondurilor de investiţii.
(11) Valoarea unit-urilor, calculată la data evaluării, reflectă, prin diferenţa faţă de valoarea calculată la evaluarea anterioară, variaţia în valoarea activelor precum şi costurile de administrare a fondului.
(12) Preţurile unit-urilor vor fi aproximate la 3 (trei) zecimale, superior sau inferior, dacă valoarea depăşeşte jumătatea unităţii, respectiv se află sub jumătatea acesteia. (13) Preţul unitului se va publica zilnic pe pagina de internet a Asigurătorului.
(14) Valoarea contului personal al Contractantului se determină prin înmulţirea numărului de unit-uri existente în cont cu preţul unitului.
(15) Numărul unit-urilor existente în contul personal al Contractantului se va majora cu contravaloarea în unit-uri a componentei de investiţie aferentă primei de asigurare plătite de Contractant, dupa deducerea costurilor menționate la (4). Numărul unit-urilor existente în contul personal al Contractantului se va diminua cu contravaloarea în unit-uri a costurilor aferente contractului de asigurare menționate la (5).
(16) Numărul unit-urilor din contul personal al Contractantului se va determina cu o aproximare de două zecimale, superior sau inferior, dacă valoarea depăşeşte jumătatea unităţii, respectiv se afla sub jumătatea unităţii.
 
Articolul 17. Redirecţionarea primelor de asigurare şi transferul unit-urilor
(1) Pe parcursul perioadei de plată a primelor de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a redirecţiona viitoarele prime de asigurare aferente componentei de investiţie prin modificarea procentajelor de alocare în fondurile de investiţii alese, cu condiţia să fie la zi cu plata primelor de asigurare.
(2) Pentru redirecţionarea componentei de investiţie aferentă primelor de asigurare în fondurile de investiţii puse la dispoziţie de către Asigurător, Contractantul are obligaţia de a completa şi trimite formularul special emis de Asigurător, formular în care se menţionează noua grila de alocare a componentei de investiţie aferentă primelor de asigurare în fondurile de investiţii. Noua modalitate de alocare a componentei de investiţie aferentă primelor de asigurare va intra în vigoare începând cu prima dată de investire ce urmează după înregistrarea formularului special transmis de Contractant.
(3) Pe parcursul contractului de asigurare, Asigurătorul nu va percepe niciun cost de redirecţionare a componentei de investiţie aferentă primelor de asigurare.
(4) Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul are posibilitatea să transfere, parţial sau total, unit-urile aflate într-un anumit fond de investiţii către un alt fond de investiţii, cu condiţia de a fi la zi cu plata primelor de asigurare.
(5) Transferul poate fi solicitat atât sub forma de unit-uri, cât şi sub formă de unităţi monetare.
(6) Transferul unit-urilor dintr-un fond în altul se poate efectua în orice moment, conform aliniatului (4) de mai sus, ca urmare a completării şi trimiterii formularului special emis de către Asigurător.
(7) Pentru efectuarea transferului de unit-uri, la anularea unit-urilor se va folosi preţul în vigoare al unit-urilor la data înregistrării cererii de transfer.
(8) Pentru alocarea unit-urilor în noul fond se va folosi preţul unit-urilor aferent noului fond valabil la următoarea dată de investire.
(9) Pe parcursul contractului de asigurare Asigurătorul nu va percepe niciun cost pentru transferuri de unit-uri de la un fond la altul.
 
Articolul 18. Transformări ale contractului de asigurare
(1) Pe parcursul perioadei de valabilitate, la aniversarea contractului de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a modifica prima anuală de bază cu condiţia ca noua primă de bază să nu fie mai mică decât minimul stabilit de Asigurător. Oricând pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare Contractantul are dreptul să modifice Componenta de investiție din prima anuală de bază, cu condiţia ca noua primă de bază să nu fie mai mică decât minimul stabilit de Asigurător.
(2) Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a întrerupe plata primelor de asigurare (de bază şi adiţionale de bază) prin transmiterea unei cereri scrise în acest sens Asigurătorului.
(3) Întreruperea plăţii primelor de asigurare cu transformarea Contractului în contract liber de plata primelor de asigurare este posibilă în orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, după trecerea primilor trei ani de asigurare, cu condiţia ca valoarea contului personal al Contractantului după reținerea costului de recuperare al cheltuielilor inițiale de distribuție (cod 2 din Anexa 1) să fie mai mare decât valoarea minimă a contului personal de unituri impusă de Asigurător şi ca în momentul cererii de întrerupere a plăţii primelor, să nu existe restanţe la plata primelor de asigurare.
(4) Pentru un contract de asigurare liber de plata primelor de asigurare, protecţia prin asigurarea de deces se limitează la nivelul valorii de răscumpărare a Contractantului .
(5) În cazul în care la contractul de asigurare sunt ataşate oricare dintre asigurările suplimentare puse la dispoziţie de Asigurător, acestea se suspendă automat în momentul transformării asigurării într-un contract liber de plata primelor de asigurare.
(6) Pentru a transforma un contract de asigurare într-un contract liber de plata primelor de asigurare, Asigurătorul va anula unit-urile de acumulare din contul personal de unit-uri al Contractantului necesare deducerii costului de recuperare al cheltuielilor inițiale de distribuție nerecuperate până la acel moment, conform Anexei 1 (cod 2) la contractul de asigurare. Deducerea costurilor iniţiale va fi făcută o singură dată la prima cerere privind întreruperea plăţii primelor de asigurare.
(7) Contractantul poate, la orice aniversare a contractului de asigurare, să reactiveze plata primelor de asigurare. Reactivarea plăţii primelor de asigurare se va face în urma solicitării scrise a Contractantului prin completarea formularului special pus la dispoziţie de către Asigurător. Solicitarea de reactivare a plăţii primelor de asigurare poate fi acceptată de către Asigurător doar dacă riscul nu a suferit modificări faţă de
prima zi a perioadei de încetare a plăţii primelor. În caz contrar, Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a refuza solicitarea de repunere în vigoare a contractului de asigurare, urmând ca asigurarea să rămână un contract liber de plata primelor de asigurare sau, la cererea Contractantului, să înceteze, Asigurătorul plătind valoarea de răscumpărare totală aferentă dacă aceasta există. (8) În momentul reactivării plăţii primelor de asigurare, se reactivează şi componenta de protecţie oferită de către Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii. Prima de bază aferentă componentei de protecţie se va calcula luând în considerare vârsta împlinită a Asiguratului la data reactivării.
(9) Pe parcursul derulării contractului de asigurare, Contractantul poate beneficia de opţiunea de întrerupere de plată a primelor de asigurare de maxim două ori.
(10) Pe parcursul perioadei de întrerupere a plăţii primelor de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a achita prime unice suplimentare. Modalitatea de alocare a primelor unice suplimentare este menţionată în formularul special emis de către Asigurător. Pe parcursul perioadei de întrerupere a plăţii primelor de asigurare costul de administrare a poliţei conform Anexei 1 (cod 5) la contractul de asigurare va continua să fie dedus.
(11) Întreruperea de plată a primelor de asigurare intră în vigoare la data precizată în cererea de transformare a contractului de asigurare, dar nu mai devreme de ultima zi pentru care au fost plătite primele de asigurare.
(12) Pe parcursul perioadei de întrerupere a plăţii primelor de asigurare, Contractantul are posibilitatea de a face transferuri de unit-uri de la un fond la altul.
(13) Pe parcursul perioadei de întrerupere a plăţii primelor de asigurare, indexarea automată nu este posibilă.
(14) Dacă, în orice moment pe parcursul perioadei de întrerupere a plăţii primelor, contul personal de unituri al Contractantului a scăzut sub limita minimă stabilită de Asigurător pentru acceptarea întreruperii plăţii primelor de asigurare, Contractantul are obligaţia de a reîncepe plata primelor de asigurare şi/sau a efectua plata unor prime unice suplimentare în vederea majorării valorii contului personal de unit-uri. În caz contrar, contractul de asigurare va înceta de drept.
 
Articolul 19. Răscumpărarea
(1) Pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, Contractantul poate răscumpăra parţial sau total valoarea unit-urilor de investiție sau acumulare, în baza unui formular special emis de către Asigurător, cu condiția să fi trecut minim 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare, în cazul răscumpărării unit-urilor de investiție și minim 2 ani de la data încheierii contractului de asigurare, în cazul răscumpărării unit-urilor de acumulare.
(2) Răscumpărarea parţială se poate efectua doar după ce au trecut minim 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare, din contul de unituri de investiție, dacă Contractantul deţine în contul personal unit-uri de investiție. Răscumpărarea
parțială a uniturilor de acumulare se poate face doar după ce au trecut minim 2 ani de la data încheierii contractului de asigurare.
(3) În cazul răscumpărării parţiale, valoarea de răscumpărare parţială se determină prin înmulţirea numărului de unit-uri răscumpărate cu preţul acestora.
(4) Pentru calcularea valorii de răscumpărare parţială se va folosi preţul unit-urilor determinat la prima dată de evaluare a activelor fondurilor care urmează după data aprobării cererii de răscumpărare de către Asigurător.
(5) Asigurătorul va percepe pentru fiecare răscumpărare parţială efectuată de către Contractant un cost de răscumpărare parţială; acesta se va reţine prin diminuarea valorii de răscumpărare parţială cu o valoare menţionată în Anexa 1 ataşată contractului de asigurare (Cod: 8 sau cod 9 în funcție de contul din care se face răscumpărarea; costul va fi dedus din valoarea de răscumpărare).
(6) Orice răscumpărare parţială este posibilă doar în cazul în care Contractantul nu are restanţe la plata primelor de asigurare aferente contractului de asigurare. În situația în care există restanțe la plata primelor de asigurare, valoarea de răscumpărare va fi redusă cu echivalentul eventualelor prime de asigurare cu scadenţa depăşită.
(7) Contractantul poate formula solicitări de răscumpărare parțială cu respectarea limitelor minime/ maxime stabilite în Anexa 1.
(8) În momentul răscumpărării totale, Asigurătorul va reţine costurile iniţiale restante legate de semnarea şi emiterea contractului de asigurare (vezi Anexa 1, Cod 10, va fi dedus din valoarea de răscumpărare). Începând cu al treilea an de contract, costul de răscumpărare totală se calculeaza ca fiind diferența dintre suma cheltuielilor inițiale de distribuție efectuate de catre Asigurator și suma costurilor de recuperare a cheltuielilor inițiale de distribuție colectate până la acel moment, la care se adaugă un cost fix de tranzacție de 5 EUR. Suma costurilor de recuperare a cheltuielilor inițiale de distribuție colectate până la acel moment se calculeaza ca fiind valoarea cumulata a uniturilor de acumulare retinute prin aplicarea costului (cod 2), la finalul fiecarui an, la pretul uniturilor din momentul rascumpararii.
(9) Valoarea de răscumpărare totală se determină prin înmulţirea numărului de unit-uri de acumulare și a uniturilor de investiție existente în momentul răscumpărării cu preţul unit-urilor din care se deduce costul de răscumpărare totală.
(10) Pentru calculul valorii de răscumpărare totală se va folosi preţul unit-urilor determinat la prima dată de evaluare a activelor fondurilor care urmează după data aprobării cererii de răscumpărare totală de către Asigurător.
(11) Pentru componenta de protecţie aferentă Asigurării de viaţă legată de fonduri de investiţii, nu există valoare de răscumpărare.
(12) Asigurătorul va achita valoarea de răscumpărare (parţială sau totală) în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii scrise în acest sens trimise de către Contractant.
(13) Valoarea de răscumpărare (parţială sau totală), va fi plătită Contractantului. (14) Valoarea de răscumpărare totală sau parţială va fi plătită Contractantului pe teritoriul României. Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Asigurătorului un cont bancar în moneda aferentă contractului de asigurare. În caz contrar Asigurătorul va plăti valoarea de răscumpărare (parţială sau totală) în lei la cursul B.N.R din data plăţii.
(15) Începând cu data de la care cererea de răscumpărare totală este înregistrată la Asigurător, contractul de asigurare îşi încetează valabilitatea.
 
Articolul 20. Protecţia prin asigurare
(1) Pentru Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii , prin componenta de protecţie, Asigurătorul are obligaţia plăţii indemnizaţiei de asigurare în caz de deces al Asiguratului, pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare.
(2) Pe lângă protecţia în caz de deces oferită de Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii, Contractantul poate alege oricare dintre asigurările suplimentare puse la dispoziţie de către Asigurător, în termenii şi condiţiile specifice fiecăreia dintre acestea.
(3) Costul aferent componentei de protecţie se stabileşte după evaluarea riscului de preluat şi depinde, în principal, de următorii factori:
(a) suma asigurată;
(b) durata asigurării;
(c) vârsta Asiguratului;
 
Articolul 21. Modificarea circumstanţelor riscului
(1) Contractantul şi/ sau Asiguratul, după caz, au obligaţia de a notifica Asigurătorului, în scris, orice modificare a ocupaţiei, locului de muncă sau a reşedinţei în termen de maxim 14 zile de la producerea modificării. Notificarea modificării ocupației sau a locului de muncă se aplică doar în cazul în care există asigurări suplimentare ataşate asigurării de bază, iar noua ocupație face obiectul Anexei 2 la prezentele condiții de asigurare care specifica exhaustiv ocupațiile neasigurabile.
(2) Doar în situația în care modificările stipulate la punctul (1) de mai sus influenţează riscul de producere a evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul să propună Contractantului noi condiţii de asigurare sau să refuze acceptarea riscurilor mărite, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia sa.
(3) În cazul în care Asigurătorul refuză acceptarea riscurilor mărite sau în cazul în care Contractantul nu acceptă noile condiţii de asigurare propuse conform prevederilor punctului (2) de mai sus, contractul de asigurare încetează de drept începând cu data modificării circumstanţelor riscului.
 
Articolul 22. Beneficiari
(1) La semnarea cererii de asigurare, Contractantul cu acordul scris al Asiguratului (dacă este diferit de acesta) sau Asiguratul, are dreptul să desemneze unul sau mai mulţi Beneficiari în caz de deces al Asiguratului.
(2) Oricând pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare dar numai anterior producerii evenimentului asigurat Asiguratul sau Contractantul cu acordul scris al
Asiguratului, poate schimba Beneficiarii contractului de asigurare. În situaţia în care Contractantul şi Asiguratul sunt persoane diferite, Contractantul se obligă să furnizeze consimţământul scris al Asiguratului cu privire la schimbările efectuate. Schimbarea Beneficiarilor va intra în vigoare la data înregistrării cererii de modificare şi a consimţământului scris necesar la sediul Asigurătorului.
(3) La producerea evenimentului asigurat, Beneficiarii au dreptul de a încasa indemnizaţia de asigurare.
(4) În cazul în care Contractantul şi Asiguratul nu au dispus altfel, atunci când sunt mai mulţi Beneficiari desemnaţi, aceştia au drepturi egale asupra indemnizaţiei de asigurare.
(5) Dacă la semnarea cererii de asigurare sau oricând pe durata contractului de asigurare, Contractantul nu şi-a exercitat dreptul prevăzut la punctele (1) şi (2) de mai sus, indemnizaţia de asigurare va fi plătită mostenitorilor Asiguratului, în conformitate cu legislaţia referitoare la succesiune în vigoare la momentul respectiv.
(6) Desemnarea Beneficiarului este valabilă numai dacă este nominală.
 
Articolul 23. Suma asigurată/ indemnizaţia de asigurare
(1) Asigurătorul va fi înştiinţat în termen de maxim 14 zile calendaristice cu privire la producerea oricărui eveniment asigurat în baza contractului de asigurare încheiat.
(2) Asigurătorul are dreptul să refuze plata oricărei indemnizaţii de asigurare dacă, în cazul nerespectării termenului de notificare prevăzut la punctul (1) de mai sus, nu poate finaliza investigaţiile necesare pentru stabilirea întinderii obligaţiei sale de plată.
(3) Dacă evenimentul asigurat survine pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, Asigurătorul va plăti Beneficiarului/Beneficiarilor indemnizaţia de asigurare, în condiţiile prevăzute de contractul de asigurare.
(4) În acest caz indemnizaţia de asigurare este calculată ca fiind suma dintre suma asigurată conform contractului de asigurare (cea valabilă în momentul decesului) şi valoarea totală a contului personal de unit-uri al Contractantului din care se va deduce costul de recuperare al cheltuielilor inițiale de distribuție nerecuperate până la momentul producerii evenimentului asigurat (cod 2 din Anexa 1). Valoarea totală a contului personal de unit-uri al Contractantului se calculează folosind preţul în vigoare al unit-urilor la data notificării decesului.
(5) În cazul în care evenimentul asigurat survenit este decesul Asiguratului, iar acesta are loc după ce asigurarea a fost transformată într-un contract liber de plata primelor de asigurare, Asigurătorul va plăti Beneficiarului/Beneficiarilor valoarea de răscumpărare totală.
(6) În situaţia în care un Beneficiar a contribuit în mod intenţionat la producerea evenimentului asigurat (decesul Asiguratului), acesta va pierde dreptul de a încasa indemnizaţia de asigurare. În acest caz, indemnizaţia va fi împărţită în mod
egal celorlalţi Beneficiari desemnaţi sau succesorilor legali ai Asiguratului. (7) Pentru plata oricărei indemnizaţii de asigurare, Asigurătorului i se vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:
(a) formularul de solicitare a indemnizaţiei de asigurare, pus la dispoziţie de către Asigurător;
(b) în caz de deces: copie legalizată a certificatului de deces;
(c) documente care certifică data, cauza şi circumstanţele de producere a evenimentului asigurat (decesul Asiguratului): copia certificatului medical constatator al decesului, rapoarte eliberate de către autorităţi competente cum ar fi: poliţie, parchet, instanţe judecătoreşti, şa;
(d) orice alte certificate, documente sau declaraţii solicitate de Asigurător pentru determinarea legalităţii plăţii sau pentru stabilirea nivelului corespunzător al indemnizaţiei.
(8) Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a finaliza investigaţiile pentru stabilirea întinderii obligaţiei sale de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii tuturor documentelor solicitate.
(9) În cazul în care se constată că solicitarea plăţii indemnizaţiei de asigurare este îndreptăţită conform clauzelor contractuale, Asigurătorul va efectua plata indemnizaţiei de asigurare în termen de 14 zile calendaristice de la aprobarea plăţii. În cazul în care moneda contractului de asigurare este alta decât lei, Contractantul/ Beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia Asigurătorului un cont bancar în moneda aferentă contractului de asigurare. În caz contrar Asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare în lei la cursul B.N.R din data plăţii.
(10) Plata indemnizaţiei de asigurare va fi efectuată de către Asigurător integral sub forma unei plăţi unice (nu se vor face plăti eşalonate).
(11) În situaţiile în care investigaţiile efectuate de către Asigurător conduc la concluzia că plata indemnizaţiei de asigurare nu este îndreptăţită conform clauzelor contractuale, Asigurătorul este obligat să transmită o înştiinţare scrisă cu privire la refuzul plăţii şi motivul respingerii solicitării de plată către persoana care a solicitat acordarea indemnizaţiei de asigurare.
(12) În cazul în care a fost începută o anchetă oficială cu privire la producerea evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul de a amâna soluţionarea cererii de acordare a indemnizaţiei de asigurare până la încheierea cercetării respective.
(13) Termenul de prescripţie a drepturilor asupra indemnizaţiei de asigurare care rezultă din contractul de asigurare este cel prevăzut de legislaţia în vigoare. Termenul începe să curgă de la data prevazuta de Codul Civil in vigoare la momentul aplicarii.
(14) În cazul în care Asigurătorul consideră obligaţia de plată a indemnizaţiei de asigurare neîndreptăţită conform clauzelor contractului de asigurare, persoana îndreptăţită la indemnizaţia de asigurare are dreptul de a contesta această hotărâre la instanţa competentă în termenul de prescripţie prevăzut de lege.
(15) În cazul supravieţuirii Asiguratului până la sfârşitul contractului de asigurare, Asigurătorul va plăti Contractantului valoarea contului său personal de unit-uri. Valoarea contului personal de unit-uri al Contractantului se determină prin înmulţirea numărului de unit-uri existent la sfârşitul contractului de asigurare cu preţul în vigoare al unit-urilor la aceeaşi dată (sfârşitul contractului de asigurare).
(16) În situația în care ajustările efectuate de contractant pe durata contractului nu permit recuperarea integrală de către Asigurator a acestui cost, partea nerecuperată va fi dedusă din valoarea contului, înainte de plata oricărei indemnizații de asigurare datorată.
 
Articolul 24. Excluderi. Reglementări speciale cu privire la acordarea indemnizaţiei
(1) Obligaţia de plată a Asigurătorului se va limita la nivelul valorii de răscumpărare totale, în cazul în care aceasta există, dacă evenimentul asigurat se produce, direct sau indirect, ca urmare a:
(a) războiului (chiar şi nedeclarat), războiului civil, operaţiunilor de război, ostilităţilor armate, prezenţă într-o zonă de conflict, invaziei, ocupaţiei militare, insurecţiilor, dictaturii militare sau loviturilor de stat, actelor de terorism sau de sabotaj, vandalismului;
(b) expunerii la contaminare chimică, radioactivă (provenită din fuziunea sau fisiunea nucleară sau din accelerarea artificială a particulelor atomice şi nucleare);
(c) participării la experimente medicale, studii chimice sau lucrări de cercetare declarate sau nu ca atare în calitate de subiect;
(d) unei epidemii/pandemii confirmate de către autorităţile competente;
(e) participării active a Asiguratului la tulburări civile, rebeliuni, revolte, greve;
(f) comiterii de către Asigurat sau participării la comiterea unei infracţiuni;
(g) consumului de alcool sau droguri;
(h) consumului sau administrării de medicamente, altele decât cele prescrise şi/sau administrate Asiguratului conform recomandărilor scrise ale unui medic practician;
(i) nerespectarea recomandărilor şi tratamentului prescris de un medic;
(j) zborului ca pasager într-un avion ce nu aparţine unei linii aeriene,
(k) participării la competiţii sau antrenamente într-un vehicul terestru, aerian sau nautic;
(l) participării la orice activităţi sportive sau recreative periculoase incluzând, dar fără a se limita la: alpinism, speologie, scufundări, windsurfing, paraşutism, deltaplanorism, zbor cu parapantă, ascensiuni montane cu frânghii şi materiale de alpinism, sărituri cu coarda elastica, rafting, curse de cai, scufundări, surf, schi, snowboard, schi nautic, etc.;
(m) prezenţei Asiguratului în una dintre următoarele ţări/ zone: Afganistan, Angola, Burundi, Republica Democrată Congo,
Republica Congo, Coasta de Fildeş, Timorul de Est, Jammu, Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujarat Irak, Coreea de Nord, Liberia, Nigeria, Palestina, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Yemen (n) oricăror tulburări psihice şi psihiatrice, sau autovătămare;
(o) infecţiei cu virusul HIV, SIDA (în această situaţie Asigurătorul va plăti valoarea mai mare dintre primele achitate sau valoarea de răscumparare);
(p) sinuciderii când aceasta are loc în primii 2 ani de la data începerii contractului de asigurare;
(q) condiţiilor preexistente – se aplică doar în cazul asigurărilor suplimentare ataşate asigurării de bază.
 
Articolul 25. Participarea la profit/Riscul investiţional
(1) Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii nu oferă garanţii investiţionale, riscul fiind transferat în întregime Contractantului.
(2) Asigurarea de viaţă legată de fonduri de investiţii nu presupune participarea la profitul obţinut de Asigurător.
 
Articolul 26. Protecţia împotriva inflaţiei (indexarea automată)
(1) Contractantul are dreptul de a-şi majora prima de asigurare şi, în consecinţă, suma asigurată, ca mijloc de protecţie împotriva inflaţiei, în conformitate cu opţiunea sa din cererea de asigurare
(2) În urma aplicării opţiunii de indexare împotriva inflaţiei va rezulta o primă adiţională de bază calculată prin aplicarea procentului de inflaţie ales de contractant la valoarea totală a primei de asigurare valabilă în anul contractual anterior.
(3) Prima adiţională de bază va fi achitată de către Contractant la aceleaşi scadenţe. Dispoziţiile articolului 13 şi 14 (cu privire la costuri) se aplică în mod corespunzător şi primei adiţionale de bază.
(4) În cazul solicitării indexării primelor de asigurare ca mijloc de protecţie împotriva inflaţiei nu se va face o nouă evaluare a riscului.
(5) Indexarea se va opera la fiecare aniversare a poliţei, în baza opţiunii în vigoare a Contractantului.
(6) Suma asigurată rezultată după indexarea automată va fi valabilă începând cu prima zi după aniversarea contractului de asigurare şi este constituită prin adăugarea la suma asigurată anterioară a valorii rezultate în urma aplicării indexării automate.
(7) Contractantul îşi poate schimba opţiunea de indexare automată a primelor de asigurare. În acest caz este necesară transmiterea unei notificări scrise în acest sens către Asigurător, cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de aniversarea poliţei.
(8) Dacă Asigurătorul nu primeşte notificarea de modificare a indexării în termenul prevăzut la punctul (7) de mai sus, indexarea automată va continua să fie aplicată conform opţiunii în vigoare a Contractantului.
(9) Opţiunea pentru indexare ca mijloc de protecţie împotriva inflaţiei nu este posibilă în ultimii doi ani ai contractului de asigurare.
(10) Dispoziţiile punctelor 1-9 de mai sus vor fi aplicate corespunzător şi asigurărilor suplimentare.
 
Reglementări privind încetarea contractului de asigurare
Articolul 27. Rezilierea contractului de asigurare de către Asigurător
(1) Asigurătorul are dreptul să rezilieze contractul de asigurare conform articolelor 7, 13 sau în cazul în care Contractantul şi/sau Asiguratul obţin protecţia prin asigurare şi/sau plăţi ale unor indemnizaţii de asigurare în mod fraudulos sau prin orice alte mijloace care încalcă principiul bunei credinţe.
(2) În situaţiile prevăzute la punctul (1) de mai sus, Asigurătorul poate rezilia contractul de asigurare fără nicio altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei. În acest caz, nu este admisă nicio pretenţie din partea Contractantului şi/sau Asiguratului cu privire la contractul de asigurare. În cazul unor eventuale plăţi efectuate deja de Asigurător, Contractantul şi/sau Asiguratul trebuie să restituie imediat Asigurătorului cuantumul acestora.
 
Articolul 28. Renunţarea de către Contractant sau denunțarea contractului de asigurare de către părți.
(1) Contractantul are dreptul să renunțe la contractul de asigurare printr-o notificare scrisă, fără preaviz, în termen de cel mult 20 de zile de la data semnării contractului de Asigurare. În acest caz primele de asigurare achitate vor fi returnate contractantului fără vreo dobândă/penalitate de orice natură.
(2) Oricare parte contractantă are dreptul să denunțe unilateral contractul de asigurare oricând pe durata acestuia, după trecerea celor 20 de zile menționate la alineatul (1), printr-o notificare scrisă transmisă cu cel puţin 20 de zile înainte de data efectivă a denunțării. Contractantul asigurării are obligaţia de a plăti primele de asigurare şi pentru perioada celor 20 de zile (conform prevederilor Articolului 13). In acest caz, se vor aplica prevederile Articolului 19 privind răscumpararea totală a contractului de asigurare.
 
Articolul 29. Alte motive de încetare a contractului de asigurare
(1) La data sfârşitului asigurării, contractul de asigurare încetează de drept. În acest caz Asigurătorul va plăti Contractantului valoarea contului personal de unit-uri calculată la data sfârşitului contractului în 14 zile de la această dată. În cazul în care moneda contractului de asigurare este alta decât lei, Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Asigurătorului un cont bancar în moneda aferentă contractului de asigurare. În caz contrar Asigurătorul va plăti indemnizaţia de asigurare în lei la cursul B.N.R din data plăţii.
(2) În caz de deces al Contractantului, dacă Asiguratul nu solicită preluarea calităţii de Contractant, în termen de 15 zile de la data decesului, contractul de asigurare încetează începând cu momentul decesului iar valoarea de răscumpărare totală valabilă la momentul decesului va fi plătită mostenitorilor Contractantului.
(3) În cazul deschiderii procedurii de faliment a Contractantului, Asiguratul are dreptul ca, în termen de o lună de la data deschiderii procedurii de declarare a falimentului, să solicite preluarea calităţii de Contractant. Solicitarea de preluare a calităţii de Contractant se va face în scris prin completarea formularului pus la dispoziţie de Asigurător fiind necesar acordul vechiului Contractant. Această modificare va intra în vigoare de la data primirii solicitării de preluarea a calităţii de Contractant la Asigurător. (4) În cazurile menţionate la punctul (3) de mai sus, drepturile contractuale asupra contului personal de unit-uri al Contractantului se transferă asupra noului Contractant începând cu data modificării.
(5) În cazul în care Asiguratul nu solicită preluarea calităţii de Contractant în termenul menţionat la punctul (3) de mai sus, contractul de asigurare încetează de drept.
 
Articolul 30. Dispoziţii privind consecinţele încetării din orice motiv a contractului de asigurare anterior datei sfârşitului contractului de asigurare
(1) În cazul încetării contractului de asigurare din orice motiv, Contractantul este îndreptăţit să primească valoarea de răscumpărare totală, dacă aceasta există, în măsura constituirii acesteia până la momentul încetării contractului.
(2) Valoarea de răscumpărare va fi redusă cu echivalentul eventualelor prime de asigurare cu scadenţa depăşită şi va fi mărită cu echivalentul eventualelor prime de asigurare plătite în plus.
 
Alte dispoziţii
Articolul 31. Corespondenţa oficială
(1) Orice document referitor la contractul de asigurare este valabil doar dacă a fost făcut în formă scrisă. Comunicările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna din părţile contractante.
(2) Orice declaraţii/documente ale Asigurătorului sunt valabile numai dacă au fost emise cu însemnele Asigurătorului şi cu semnăturile reprezentanţilor legali sau ai împuterniciţilor acestuia.
(3) Datele de contact la care părţile (Asigurătorul, Contractantul şi/sau Asiguratul) primesc corespondenţa sunt cele prevăzute în oferta de asigurare sau în alte înscrisuri prin care aceştia îşi anunţă modificarea adreselor de contact. Orice modificări ale datelor de contact trebuie aduse la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 14 zile sub sancţiunea pierderii dreptului de a invoca neprimirea corespondenţei.
(4) Toate documentele legate de încheierea/ derularea contractului de asigurare, începând cu oferta de asigurare semnata de Contractant şi sfârşind cu orice înştiinţare scrisă legată de acesta trebuie transmise Asigurătorului. Toate aceste documente sunt opozabile Asigurătorului numai dacă se dovedeşte că au fost recepţionate de către acesta. Pentru comunicarile transmise prin posta sau curier, acestea se considera primite la data mentionata pe confirmarea de primire. In cazul comunicarilor adresate de catre Asigurat/ Contractant
prin posta electronica (e-mail), Asigurătorului, vor avea activate functiile „request a delivery receipt” si „request a read receipt”, sau functii similare, astfel cum sunt disponibile in aplicatia de posta electronica utilizata de catre Asigurat/Contractant.
(5) În situaţia în care Contractantul părăseşte adresa permanentă pe o perioadă mai lungă de 20 de zile, acesta poate împuternici o altă persoană să primească întreaga corespondenţă emisă de Asigurător. În acest caz, Contractantul va notifica în scris Asigurătorul, cu maxim 5 zile înainte de data preconizată a absenţei, intenţia sa de a părăsi adresa permanentă precum şi numele persoanei împuternicite şi datele acesteia de contact dacă este cazul. În caz contrar, Asigurătorul va expedia toată corespondenţa la ultima adresă cunoscută din documentele emise de Contractant, o astfel de comunicare fiind considerată ca având efect juridic deplin de la data comunicarii ei, fapt probat prin confirmarea de primire a poştei sau avizul curierului.
(6) Corespondenţa electronica (e-mail) este considerată primită şi produce efecte juridice la data primirii acesteia la destinatar, in intervalul orar 9-17, in fiecare zi lucratoare (cu exceptia sarbatorilor legale). Corespondenta electronica transmisa dupa ora 17 va fi considerata primita si va incepe sa produca efecte juridice in urmatoarea zi lucratoare.
 
Articolul 32. Drept aplicabil, litigii şi instanţa competentă
(1) Contractul de asigurare se supune legislaţiei române în vigoare.
(2) Părţile contractante vor încerca rezolvarea amiabilă (prin corespondenţă, întâlniri directe, mediere, proceduri de solutionare alternativa a litigiilor) a eventualelor divergenţe cu privire la încheierea, executarea şi interpretarea contractului de asigurare. Dacă acest lucru nu este posibil pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil, pot fi sesizate instituțiile de supraveghere (ASF) urmând ca decizia finală, în cazul nesoluționării situației, să aparţină instanţelor de judecată competente de la sediul Asigurătorului.
(3) În legătura cu modalitatea de depunere a reclamaţiilor (obiecţiuni, plângeri sau contestaţii) referitoare la asigurări, daune sau actiuni de marketing, acestea sunt următoarele:
- La sediul Societăţii;
- Prin e-mail;
- Prin poștă;
- Prin intermediul site-ului Societăţii: www.signal-iduna.ro;
- Prin intermediul Autorităţii de Supraveghere Financiară;
(4) Termenul de soluţionare a unei reclamaţii este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia sau termenul precizat explicit de autoritatea prin care s-a depus reclamaţia.
(5) Acestea nu constituie o restrângere a dreptului de a recurge la procedurile judiciare legale.
(6) În cazul unei rezolvări nefavorabile a cererii depusă la Asigurător, persoana asigurată se poate adresa Entității pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor din Sectorul Financiar Nebancar, denumita SAL-FIN, în scris, direct la SAL-FIN, prin poșta sau prin mijloace electronice de
comunicare,in conditiile prevazute de legislatia aplicabila si de procedurile de lucru ale SAL FIN sau instanțelor de judecată, în perioada de prescripție conform legislatiei civile.
SAL-Fin îşi desfăşoară activitatea în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, TELVERDE 0800 825 627, e-mail: office@salfin.ro.
Adresa de site a SAL-FIN este www.salfin.ro. Condițiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor pot fi vizualizate prin accesarea www.salfin.ro
 
Articolul 33. Drepturile intermediarului
(1) Intermediarul nu este îndreptăţit să facă declaraţii în numele Asigurătorului.
(2) Intermediarul nu este îndreptăţit să încheie convenţii cu Contractantul sau viitorul Contractant, sau cu Asiguratul sau viitorul Asigurat.
(3) Intermediarul nu este îndreptăţit să facă promisiuni cu privire la acceptarea în asigurare.
(4) Intermediarul nu este îndreptăţit să preia prime de asigurare de la Contractant.
(5) În cazul în care Intermediarul are cunoştinţă despre un anumit fapt/o anumită informaţie, aceasta nu înseamnă automat că şi Asigurătorul are cunoştinţă despre faptul/informaţia respectiv(ă).
 
Articolul 34. Modificări ale contractului de asigurare
(1) Modificarea contractului de asigurare poate avea loc din iniţiativa Asigurătorului, în cazul unor modificări ale cadrului legislativ ce influenţează în orice mod drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.
(2) Orice modificări şi completări ale contractului de asigurare efectuate conform punctului (1) de mai sus vor fi transmise de către Asigurător Contractantului în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor cadrului legislativ în Monitorul Oficial, solicitând acestuia acordul în scris cu privire la acestea, prin semnarea unui act adiţional la contractul de asigurare. Nicio modificarea a contractului de asigurare nu va fi valabilă dacă nu a fost făcută în scris.
(3) În cazul în care nu este de acord cu modificările menţionate la punctele (1) şi (2) de mai sus, Contractantul va putea să solicite Asigurătorului, în termen de maxim 15 zile de la primirea solicitării de modificare, încetarea contractului de asigurare.
(4) Modificarea contractului de asigurare poate avea loc din iniţiativa Contractantului în baza unei cereri scrise semnate de acesta, ce îşi produce efecte juridice numai prin acceptarea modificărilor respective de către Asigurător.
(5) Modificarea contractului de asigurare din iniţiativa Contractantului se poate efectua:
(a) oricând pe parcursul duratei acestuia pentru următoarele tipuri de modificări: schimbarea adresei Contractantului/Asiguratului, modificarea numelui acestuia (prin schimbarea stării civile, pe cale administrativă) şi orice alte schimbări care nu impun modificări ale primelor de asigurare;
(b) oricand pe durata contractului de asigurare, pentru modificarea frecvenţei de plată cu condiția ca durata din an rămasă să fie divizibilă cu npua frecvență aleasă.
(c) la aniversarea contractului pentru orice alte schimbări care implică o modificare a primei de asigurare.
(6) Pentru efectuarea modificărilor iniţiate de către Contractant conform punctului (5) litera (a) de mai sus, cererea de modificare a contractului de asigurare va trebui să ajungă la sediul Asigurătorului în cel mult 14 zile calendaristice de la data apariţiei modificării.
(7) Pentru efectuarea modificărilor iniţiate de către Contractant conform punctului (5) literele (b) și (c) de mai sus, cererea de modificare a contractului de asigurare va trebui să ajungă la sediul Asigurătorului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data de aniversare a contractului de asigurare.
 
Articolul 35. Derogări de la condiţiile generale de asigurare
Părţile contractante pot conveni asupra unor reglementari derogatorii de la Condiţiile generale de asigurare. Aceste derogări necesită în mod obligatoriu forma scrisă.
 
Articolul 36. Contractul este guvernat de legislația română, după cum urmează:
- Codul Civil.
- Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
- Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.
- Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.
- Norma ASF nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare.
- O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți si Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea SAL-FIN.
 
Articolul 37. Fondul de Garantare a Asiguraților
S-a constituit ca persoană juridică de drept public, conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților. Fondul este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.
 
Articolul 38. Clauza de limitare și excludere a sancțiunilor
SIGNAL IDUNA nu va fi considerată că oferă acoperire și nu va fi obligată să plătească vreo cerere de despăgubire sau să ofere vreun beneficiu în temeiul prezentului contract în măsura în care furnizarea unei astfel de acoperiri, plata unei astfel de cereri de despăgubire sau acordarea unui astfel de beneficiu ar expune asigurătorul respectiv la orice sancțiune, interdicție sau restricție în temeiul rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite sau al sancțiunilor comerciale sau economice internaționale sau al legilor sau reglementărilor internaționale.
Sunt excluse de la asigurare interesele (financiare) ale persoanelor fizice, ale companiilor, ale guvernelor și ale
altor entități în legătură cu care asigurătorul nu este autorizat/ii este interzis să asigure aceste interese, în conformitate cu legislația sau reglementările naționale și internaționale.
 
Articolul 39. Protectia datelor cu caracter personal
(1) Contractantul se obligă să informeze persoanele asigurate, să colecteze si sa primească acordul lor cu privire la introducerea in asigurare, conform Codului Civil, si cu privire la faptul că SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. poate receptiona de la Contractant si prelucra datele lor personale legate de informațiile de identificare, inclusiv CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, precum și informațiile social-profesionale, în scopul încheierii acestui contract de asigurare.
În cazurile absolut necesare, la cererea Asigurătorului, Contractantul va furniza Asigurătorului dovada obținerii/deținerii acordului persoanelor asigurate cu privire la cuprinderea in asigurare si la prelucrarea informațiilor lor personale.
(2) De asemenea, Contractantul va informa persoanele asigurate despre scopul prelucrării datelor cu caracter personal și durata prelucrării acestor date, precum și drepturile persoanelor asigurate în timpul acestui proces, în virtutea dispozitiilor legale in vigoare, astfel cum este detaliat în anexa la prezentul contract de asigurare – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
(3) În timpul executării acestui contract de asigurare, oricare operațiune care implică prelucrarea de date, astfel cum este definită în legislația în materie, va fi efectuată cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
(4) Atât Asigurătorul, cât și Contractantul, se obligă să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura prelucrarea informațiilor personale medicale în condiții de maximă securitate și confidențialitate, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizata a datelor cu caracter personal si/sau medical și a echipamentului utilizat pentru prelucrare.
(5) Pentru orice întrebări privind modul în care datele persoanei vizate sunt utilizate sau dacă sunt necesare orice lămuriri suplimentare în legătură cu orice aspect ce ține de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei, prin email dataprotection@signal-iduna.ro, prin posta, la adresa SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., str. Gara Herastrau, nr. 2, etajul 4, București, sector 2 sau depunând personal o notificare semnată olograf la oricare din sediile SIGNAL IDUNA din țară.
 
Articolul 40. Prevederi finale
(1) Prevederile prezentelor Condiţii Generale de Asigurare sunt completate de cele ale legislaţiei române, ca şi de prevederile Condiţiilor speciale de asigurare.
(2) Prezentele Condiţii generale de asigurare au fost aprobate de către Directoratul SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
(3) Prezentele Condiţii Generale de Asigurare fac parte integrantă din contractul de asigurare şi sunt valabile pentru contractele de asigurare care intră în vigoare începând cu data de 15 Noiembrie 2023.
 
Anexa 1
Costuri aferente Produsului 101 Invest și modalitatea de aplicare a acestora
 
Cod Cost Valoare
1 Cost de emitere a poliței 6,4 EUR 
2 Cost de recuperare  al cheltuielilor inițiale de distribuție  0,3% pe an 
3 Cost de colectare a primelor 0,2 EUR 
4 Cost aferent taxelor de reglementare   0,8 % din prima de bază 
5 Cost de administrare a poliței  5.1. 3,7 EUR pe an 
5.2. 2% din prima de asigurare de bază
6 Cost de administrare a poliței aplicat unit-urilor de investiție 1%
7 Cost inițial de investiție* 5% pentru o valoare de referință** mai mică sau egală cu 2.000 EUR
4,5% pentru o valoare de referință mai mică sau egală cu 3.500 EUR
4% pentru o valoare de referință mai mică sau egală cu 5.000 EUR
3,5% pentru o valoare de referință mai mică sau egală cu 10.000 EUR
3% pentru o valoare de referință mai mică sau egală cu 30.000 EUR
2,5% pentru o valoare de referință mai mare de 30.000 EUR
8 Cost de răscumpărare parțială/ totală a unit-urilor de investire 5 EUR per tranzacție
9 Cost de răscumpărare parțială a unit-urilor de acumulare 5 EUR per tranzacție
10 Cost de răscumpărare totală a unit-urilor de acumulare 100% în primii 2 ani 

Începând cu al treilea an de contract, costul de răscumpărare totală se calculează ca fiind diferența dintre suma cheltuielilor inițiale de distribuție efectuate de către Asigurator și suma costurilor de recuperare a cheltuielilor inițiale de distribuție colectate până la acel moment, la care se adaugă un cost fix de tranzacție de 5 EUR. Suma costurilor de recuperare a cheltuielilor inițiale de distribuție colectate până la acel moment se calculează ca fiind valoarea cumulata a uniturilor de acumulare reținuteprin aplicarea costului (cod 2), la finalul fiecărui an, la prețul uniturilor din momentul răscumpărării.

 

 
* În situația în care ajustările efectuate de contractant pe durata contractului nu permit recuperarea integrală de către Asigurator a acestui cost, partea nerecuperată va fi dedusă din valoarea contului, înainte de plata oricărei indemnizații de asigurare datorată.
 
**Se aplică primelor de asigurare de bază și primelor adiționale de bază, precum și primelor unice suplimentare
 
***Valoarea de Referință se calculează ca suma dintre suma ce urmează a fi investită și valoarea contului de unituri (cumulat unituri de acumulare și unituri de investire).
 
MODALITATEA DE APLICARE A COSTURILOR:
1. Cost de emitere a poliței - va fi dedus o singură dată, din prima plată regulată a primei înainte de alocarea în unit-uri de acumulare.
2. Cost de recuperare costuri inițiale - numărul unit-urilor de acumulare va fi redus cu 0,3% la finalul fiecărui an, pe toată durata contractului.
3. Cost de colectare a primelor - va fi dedus din fiecare primă achitata de către Contractant, înainte de alocarea primei în unit-uri.
4. Cost aferent taxelor de reglementare - va fi dedus din prima încasată, înainte de alocarea în unit-uri.
5. Cost de administrare a poliței:
5.1. 3,7 EUR anual, deduși din numărul de unit-uri de acumulare
5.2. 2% dedus din prima încasată începând cu anul 2 de contract
6. Cost de administrare a poliței aplicat primelor unice suplimentare – va fi dedus din fiecare primă unică suplimentară înainte de alicarea in unit-uri
7. Cost inițial de investiție – va fi dedus din fiecare primă ce urmează a fi investită (prime de asigurare de bază, prime adiționale de bază, precum și prime unice suplimentare) înainte de investire, în funcție de nivelul valorii de referință.
8. Cost de răscumpărare parțială/ totală a unit-urilor de investiție – va fi dedus din valoarea de rascumpărare, la fiecare tranzacție.
9. Cost de răscumpărare parțială a unit-urilor de acumulare – va fi dedus din valoarea de rascumpărare, la fiecare tranzacție.
10. Cost de răscumpărare totală a unit-urilor de acumulare – va fi dedus din valoarea contului. Aceasta scade începând cu al treilea an de asigurare, pentru fiecare an complet cu prime plătite, și variază în funcție de durata contractului.
 
Valoarea minimă/ valoarea maximă a răscumpărării parțiale: Valoarea minimă a răscumpărării parțiale este de 100 EUR; valoarea maximă a răscumpărării parțiale este nelimitată cu condiția ca valoarea contului după răscumpărare să nu scadă sub maximul dintre valoarea costului de răscumpărare totală și 500 EUR.
Valoarea minimă a primei de asigurare anuale de bază este de 480 EUR.
Valoarea minimă a primei unice suplimentare este de 50 EUR.
Valoarea minimă a contului personal de unituri este de 500 EUR.
 
Prevederile prezentei anexe intră în vigoare începând cu data de 15 Noiembrie 2023.
 
Anexa 2 
Ocupații neasigurabile
 
Nu se va plăti nicio indemnizaţie de asigurare aferentă asigurărilor suplimentare, pentru niciun eveniment asigurat care survine ca urmare a desfăşurării la locul de muncă a unei activităţi aferente oricăreia dintre ocupaţiile incluse în această anexă:
 
• Genişti, pirotehnişti;
• Lucrători în armată, poliţie, jandarmerie, servicii speciale militarizate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (pompieri, personal descarcerare, intervenții etc.) – cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi exclusiv administrative și care nu implica intervenție directă și personală în situatii periculoase/ vătămătoare;
• Piloţi - toate tipurile de avioane şi elicoptere;
• Lucrători de circ;
• Cascadori;
• Personalul care lucrează pe:
              o nave maritime;
              o nave spaţiale;
              o platforme marine;
• Personalul de producţie din:
              o industria explozibilelor;
              o industria prelucrării lemnului;
              o industria petrolieră, gazelor naturale şi energiei nucleare;
              o industria armamentului;
• Personalul care lucrează în subteran pentru prelucrarea şi extracţia cărbunelui, a metalelor, a mineralelor sau a pietrei;
• Personal care lucrează la peste 5 m înălţime (înălţimea fiind lungimea spaţiului liber măsurată de la nivelul tălpilor până la nivelul solului/ podelei);
• Salvamontişti;
• Alpinişti utilitari;
• Personal de pază înarmat;
• Scafandri;
• Cercetători în domenii de cercetare de implică activități periculoase/ vătămătoare;
• Sportivi profesionişti.
 
Prevederile prezentei anexe intră în vigoare începând cu data de 15 Noiembrie 2023.
 
Accesați documentul cu informații esențiale (KID) legate de produsul 101 Invest.

KID 01.09.20 - 14.07.2022

KID 15.07.2022 - 30.04.2023

KID 01.05.2023 - 14.11.2023

KID în vigoare de la 15.11.2023

Important: Pentru contractele emise anterior datei de 01 Mai 2023, vă rugăm să solicitați versiunea aferenta documentului de informare pe adresa clientservice@signal-iduna.ro.